Merhaba Misafir

Kıvâmüddîn el-İtkânî’nin Gâyetü’l-Beyân adlı el-Hidâye şerhinde takip ettiği metot Kitâbü’s-Salât örneği

PDF

Fıkıh, kelâm, gramer ve matematik alanlarında eserler yazan Kıvâmüddîn el-İtkânî, hicrî VII. yüzyılın sonlarından VIII. yüzyılın ortalarına kadar yaşamış Hanefî mezhebinin önde gelen çok yönlü âlimlerindendir. Mezhebin en muteber metinlerinden biri kabul edilen el-Hidâye üzerine yazdığı Gâyetü’l-beyân, ilk yazılan şerhlerden olması açısından büyük bir önemi haizdir. Hanefî mezhebince kendi dönemine kadar teşekkül eden fıkıh birikiminden de faydalanarak yazmış olduğu eser, başta el-Hidâye şerhleri olmak üzere daha sonraki dönemlerde kaleme alınan birçok Hanefî eserine kaynak olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kocaeli İlahiyat Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2564-677X
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 41-78
  • IO Kayıt No : 107193
  • Yayıncı : Kocaeli Üniversitesi