Merhaba Misafir

Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeğinin (SASÖ) doğrulayıcı faktör analizi

PDF

Bu çalışmanın amacı yurt dışında geçerlilik ve güvenirliği yapılmış olan Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Dean (2009) tarafından geliştirilen 43 madde ve dört faktörden oluşan “Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği”'nin birçok çalışmada kullanılmasına rağmen bu çalışmalarda ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)’nin yapılmadığı tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerliliği için öncelikle çeviri çalışması, yapı geçerliliğini değerlendirmek üzere Kaiser Meyer Olkin (KMO) Testi, Barlett’s Testi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Güvenirlik yöntemlerinden madde istatistikleri, testi yarılama ve Cronbach Alpha Katsayısı'ndan yararlanılmıştır. Zamana karşı değişmezliğini test etmek için ölçek dört hafta arayla aynı örnekleme uygulanmıştır. KMO değerinin .958; Barlett değerinin 10539.5360 ve p=.000 olduğu tespit edilmiştir. 43 madde ve dört alt faktörden oluşan SASÖ’ye ilişkin yapılan Birinci Düzey DFA sonucunda iki madde ölçekten çıkarılmıştır. 41 madde ve dört alt faktörden oluşan SASÖ’ye ilişkin yapılan Birinci ve İkinci Düzey DFA sonuçları incelendiğinde X2/Sd model uyumunun ve CFI, IFI, RMSEA, RMR, SRMR, PNFI ve PGFI model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Tüm maddelerin madde ölçek toplam korelasyon değerleri .30’un üstünde bulunmuştur. SASÖ’nün Cronbach Alpha değeri .94 ve alt boyutların Cronbach Alpha değeri .74 ile .94 arasında değişmektedir. SASÖ’nün iki yarı güvenirlik katsayısı .89 olup alt boyutların ise .73-.90 arasında değişmektedir. SASÖ’nün zamana karşı değişmezliğini belirlemek amacıyla yapılan ön test–son test ölçümleri arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.83; p=.000). Sonuç olarak SASÖ’nün geçerli ve oldukça güvenilir olduğu, zamansal olarak değişim göstermediği saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.502282
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 859-874
  • IO Kayıt No : 107183
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları