Merhaba Misafir

2016 Yılı Hac Döneminde Medine’de Acil Servise Başvuran Türk Hastaların Demografik verilerinin Retrospektif olarak İncelenmesi

PDF

Amaç:Her yıl binlerce insan hac için belli bir süre Medine’ye gitmektedir. Sağlık hizmetleri Türkiye’den görevli olarak giden sağlık görevlileri tarafından yapılmaktadır. Çalışmamda Medine’de bulunan Türk hacıların demografik özellikleri ve ek hastalıkları taranarak elde edilen veriler doğrultusunda, sonraki yıllarda daha kaliteli sağlık hizmeti için gerekli olan öncelikleri belirlemeyi ve sunmayı amaçladım. Metod: Çalışma 6 Ağustos 2016 – 5 ekim 2016 tarihleri arasında Medine Türk Hastanesi, Acil Serviste ; %47,5’i (n=333) kadın, %52,5’i (n=368) erkek olmak üzere toplam 701 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaş 56,10±13,12 yıldır. Ek hastalıklar olarak en sık Hipertansiyon (HT) (%19, n:133) ve sırasıyla Diabetes Mellitus (DM) (%12,7 n:89), Koroner Arter Hastalığı (KAH) (%11,1 n:78), KOAH (%5,7 n:40) saptanmıştır. En sık görülen hastalıklar %19,8 (n:139) kas-iskelet sistemi hastalıkları olup bunu %18,5 (n:130) ile üst solunum yolu hastalıkları ve %10 (n:70) ile alt solunum yolu hastalıkları takip etmiştir. Konsültasyon istenme oranı %23,8 (n:166) olup en çok %30,1 (n:50) oranla dahiliye konsültasyonu istenmiş olup bunu göğüs hastalıkları %17,5 (n:29), kardiyoloji %15,7 (n:26) ve ortopedi %12,6 (n:21) takip etmiştir. Olguların %5,7 ‘i sevk edilmiş, %81,5’i taburcu olmuş ve %12,8’ine yatış yapılmıştır. Sonuç: Çalışmamda hacca giden kişilerin sıklıkla kasiskelet sistemi ve üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle acil servise başvurdukları gözlenmiştir. Sık görülen ek hastalıkların sırasıyla HT, DM, KAH, KOAH olduğu ve ek hastalığı olanların daha kapsamlı sağlık hizmetine ihtiyaçları olduğu görüldü. En çok bulunması gerek branşların ise acil hekimleri, dahiliye,göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve ortopedi olduğu tespit edildi.

Yayınlandığı Kaynak : Maltepe Tıp Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-8661
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2602-2915
  • Sayfa Aralığı : 28-33
  • IO Kayıt No : 106956