Merhaba Misafir

Alkol-madde bağımlılarında D tipi kişilik özellikleri ve aleksitimi

PDF

Biz çalışmamızda; Alkol/madde kullanım bozukluğu (AMKB) tanılı hastaların depresyon-anksiyete skorları, D tipi kişilik özellikleri ve aleksitimi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmaya; 30 alkol (AKB) ve 30 madde (MKB) kullanım bozukluğu tanılı hasta ve 30 kontrol grubu alındı. Tüm katılımcılara; Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), D tipi kişilik ölçeği (DS-14) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) uygulandı. Hasta grubunda; DS-14 her iki alt boyut kontrol grubuna göre istatistiksel olarak yüksekti (p<0.001). Benzer şekilde HADÖ her iki alt boyut hasta grubunda kontrol grubundan yüksekti (p<0.05). Son olarak hasta grubunda TAÖ sadece duyguları tanıma alt boyutu anlamlı idi (p<0.001), diğer alt boyutlarda istatistiksel farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Elde ettiğimiz bulgular ışığında AMKB tanılı hastaların; daha kaygılı-depresif ve belli alt boyutlarda aleksitimik olduğu ve ek olarak D tipi kişilik özelliklerine sahip oldukları bulundu. Bulgularımızın önem kazanabilmesi için büyük örneklemlerle ileri araştırmalar yapılmalıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.35365/ctjpp.19.special1.3
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1302-7840
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2667-8225
  • Sayfa Aralığı : 12-15
  • IO Kayıt No : 103765
  • Yayıncı : Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü