Merhaba Misafir

Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin incelenmesi

PDF

Çalışmanın amacı bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin incelenmesidir. Örneklem grubu uygun örnekleme yöntemi kullanılarak Konya da faaliyet gösteren fitness merkezi üyelerinden gönüllüük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Çalışmada 214 kadın ve 294 erkek katılımcı yer almaktadır. Araştırmada; Rogers ve Morris (2003) tarafından geliştirilen, Gürbüz ve ark. (2006) tarafından Türkçe geçerliliği ve güvenirliliği yapılan Rekreasyonel Egzersiz Güdüleme Ölçeği (Recreational Exercise Motivation Measure, REMM) kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek için yüzde ve frekans tanımlayıcı istatistik yöntemleri, verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Ayrıca t-testi ve anova testi analizi yöntemleri kullanılmıştır (α = 0.05). Bulgulara göre katılımcıların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına gore bazı alt boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek çalışmalara yönelik değerlendirmeler bu anlamda tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33689/spormetre.562233
  • Cilt : 17
  • ISSN : 1304-284X
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 153-161
  • IO Kayıt No : 101627
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi