Merhaba Misafir

Çalışanlara uygulanan eğitim programlarının çalışanların performansları üzerine etkilerinin incelenmesi: 4 ve 5 yıldızlı otellerde bir uygulama

PDF

Bu çalışmanın amacı, hizmet içi eğitim ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve hizmet içi eğitim boyutlarının iş performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan 4 ve 5 yıldızlı 107 otelde çalışan 150 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamında, kişisel bilgi formu, hizmet içi eğitim ölçeği ve performans ölçeği olmak üzere üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hizmet içi eğitim boyutlarından olan öğrenme motivasyonu, şef desteği, eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimden beklenen kariyer ile ilgili kazançlar boyutlarının çalışanların iş performansları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu, tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve işletmedeki pozisyon değişkenlerine göre çalışanların hizmet içi eğitim ve iş performans algıları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5089
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 394-415
  • IO Kayıt No : 98960
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak