Merhaba Misafir

Sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki yordayıcı ilişkinin incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki yordayıcı ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 385 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını belirlemek için ‘Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’ ve iletişim becerilerini belirlemek için ‘İletişim Becerileri Ölçeği’ ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler için, SPSS programı aracılığı ile, betimsel analizler, Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi testleri uygulanmıştır. Araştırmada iletişim becerilerinin, sosyal medya bağımlığının %12.4’ ünü yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyinin orta, iletişim becerileri düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ve iletişim becerileri arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 78
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 45-60
  • IO Kayıt No : 98877
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi