Merhaba Misafir

NaX Nano-taneciklerin ağır metal ve boyar maddelere karşı adsorpsiyon kapasitelerinin belirlenmesi

PDF

Endüstriyel atık sular içerisinde bulunan ağır metal ve boyar maddelerin giderimi için adsorpsiyon etkili bir yöntemdir. Kullanılan adsorbentlerin verimliliğinin artırılması tanecik boyutunun mikron altına indirgenmesiyle mümkündür. Bu çalışmada, çevre dostu yöntemle hazırlanan zeolit nano-taneciklerin ağır metal ve boyar maddeler içeren atık su arıtımında alternatif bir adsorbent olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bunun için, zeolit nanotanecikler klasik hidrotermal yönteme göre sentezlenerek kurşun, nikel, bakır, gümüş ve metilen mavisi için adsorpsiyon kapasiteleri kesikli süreçlerde 25˚C sabit sıcaklıkta, farklı adsorbent ve kirletici derişimlerinde belirlenmiştir. X-ışını kırınımı (XRD), elektron taramalı mikroskop (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını (EDX) analiz sonuçları, üretilen zeolit nano-taneciklerinin, yaklaşık 170 nm boyutunda çok küçük ve düzgün tanecik yapısına sahip, Si/Al oranı 1,24 olan saf NaX-FAU olduğunu göstermiştir. 25˚C’de yapılan kesikli adsorpsiyon çalışmaları, NaX nano-taneciklerin kirletici bileşenlere karşı yüksek çekiciliğe sahip olduğunu göstermiştir. Başlangıç metal iyonu ve boyar madde derişimlerinin artırıldığı durumlarda, NaX sorpsiyon kapasitesi artmıştır ve kurşun, nikel, bakır, gümüş ve metilen mavisi için sırasıyla 0,99, 1,33, 2,11, 1,89 ve 0,15 mmol/g maksimum değerlere ulaşmıştır. Sips izoterm model denklemi bütün kirleticiler için elde edilen deneysel denge değerlerini başarılı bir şekilde tanımlamıştır. NaX’in gerçek bir atıksu içerisindeki ağır metal adsorpsiyon deneyleri, çözelti içerisinde kalsiyum ve potasyum iyon derişimlerinin yüksek olmasına rağmen, düşük derişimdeki kurşun ve nikeli yüksek oranda tutabileceğini göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17341/gazimmfd.423713
  • Cilt : 34
  • ISSN : 1300-1884
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1304-4915
  • Sayfa Aralığı : 2113-2124
  • IO Kayıt No : 97305
  • Yayıncı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi