Merhaba Misafir

Yabancılara türkçe öğretimi sertifika programına katılan öğretmenlerin mültecilere yönelik tutumları

PDF

Bu çalışmanın amacı; Yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programına katılan öğretmenlerin, mültecilere/sığınmacılara karşı tutumlarını ve bu tutumların, katılımcıların cinsiyet, branş, mesleki tecrübe, yaş, medeni durum, çalıştıkları kurum değişkenlerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini KSÜ TÖMER’de sertifika programına katılan öğretmenler (N:76) oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Ommundsen ve Larsen’ in (1997) geliştirdiği (Illegal Aliens Scale), Yelpaze’nin (2018) Türkçeye uyarladığı 5’li likert tipi “Mültecilere/Sığınmacılara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenler yabancılara Türkçe öğretimine yönelik konuları kapsayan 61 saatlik sertifika programına katılmıştır. Tutum ölçeği deney grubuna ön testson test şeklinde uygulanmıştır. Ön test-son testten elde edilen veriler, bağımlı örneklem t-testi ile, değişkenler Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sertifika programına katılan öğretmenlerin mültecilere/sığınmacılara karşı tutumlarında anlamlı bir fark olduğu; öğretmenlerin cinsiyet, branş, mesleki tecrübe, yaş, medeni durum ve çalıştıkları kurum değişkenlerine göre mültecilere/sığınmacılara yönelik tutumlarında anlamlı bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.490559
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 380-393
  • IO Kayıt No : 96430
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi