Merhaba Misafir

Okul paydaşları bağlamında kamu okullarındaki parasal sorunlar: Fenomenolojik bir araştırma

PDF

Araştırmanın amacı, yönetici görüşlerine göre okullarda yaşanan parasal sorunların ve neoliberal ekonomi anlayışına geçilmesi ile beraber eğitim finansmanı uygulamalarındaki değişimlerin okul paydaşlarının ilişkisinde yol açtığı değişmeyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul'daki kamu okullarında görev yapan 21 yönetici oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; eğitimde özelleştirme girişimlerinin artması eğitimde fırsat eşitliğine zarar vermektedir. Yöneticiler okullardaki mali sıkıntılar ve öğretmenlerin veriminin düşük olmasını gerekçe göstererek eğitimde özelleştirmeyi desteklemektedir. Okullardaki gider kalemlerinin fazla, aktarılan kaynakların ise yetersiz olması, okulları veli desteğine mecbur bırakmaktadır. Yaşanan finansman sorunlar yöneticilerin ve öğretmenlerin asli görevlerine zarar verip, motivasyonlarını düşürmekte ve bu iki paydaş hakkında olumsuz yargılar oluşmasına neden olmaktadır. Kamu okullarındaki finansal sorunlar okul paydaşları ilişkisine zarar vermektedir. Okul-aile birlikleri yönetmelikte belirtilen sorumluluklarını yerine getirememekte; okullardaki mali sorunları okul yöneticileri çözmek durumunda kalmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.463715
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 349-364
  • IO Kayıt No : 96428
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi