Merhaba Misafir

Araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması

PDF

Bu araştırmanın amacı, meta-analiz yöntemi kullanılarak fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda konuyla ilgili Türkiye’de 2000-2016 yılları arasında yapılmış olan 63 deneysel ve yarı deneysel çalışma meta-analiz yöntemiyle incelenmiştir. Her çalışmanın etki büyüklükleri CMA (Comprehensive Meta-Analysis) programı ile hesaplanmıştır. Veriler rastgele etkiler modeline göre yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin üst düzey düşünme becerileri üzerinde genel olarak pozitif yönde ve 0.666 düzeyinde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık amacıyla yapılan Z testi ile etki büyüklüğü değerinin anlamlı olduğu görülmüştür (Z=10.217; p=0.000<0.05). Bunun yanı sıra araştırmaya dâhil edilen çalışmalar; incelenen beceri türleri, sınıf düzeyi ve yayın türüne göre moderatör değişken olarak kullanılmış ve bunların sonuçları analiz edilmiştir. Moderatör analizi sonucunda incelenen beceri türleri ve yayın türünün üst düzey düşünme becerileri üzerindeki etki büyüklüğünü değiştirdiğini; sınıf düzeyinin etki büyüklüğünü değiştirmediği görülmüştür. Bunun sonucunda, araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin üst düzey düşünme becerileri üzerindeki etkisi bakımından bu becerilerin etki büyüklüğü değeri 0.662, sınıf düzeyinin etki büyüklüğü 0.575 ve yayın türlerinin etki büyüklüğü 0.573 olarak bulunmuştur. Bu değerler değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.460168
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 328-348
  • IO Kayıt No : 96426
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi