Merhaba Misafir

İlişki doyumunun mükemmeliyetçilik ve güven aracılığıyla yordanması

PDF

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerde mükemmeliyetçilik ve güven düzeyinin ilişki doyum düzeyini yordayıcı rolü incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını hali hazırda romantik bir ilişki içinde olan 325 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veriler İlişki Doyum Ölçeği, Romantik İlişkilerde Mükemmeliyetçilik Ölçeği, İkili İlişkilerde Güven Ölçeği ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde aritmetik ortalama, Pearson korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre, ilişki doyumu ile kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve ikili ilişkilerde güven arasında pozitif yönde; diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik arasında ise negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki vardır. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre; kendine yönelik mükemmeliyetçilik, diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik ve ikili ilişkilerde güven ilişki doyum düzeyindeki değişimin %33.3’ünü açıklamaktadır. Kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve ikili ilişkilerde güven düzeyinde meydana gelen artış ilişki doyum düzeyinin artmasına katkı sağlarken; diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik düzeyinde meydana gelen artış ilişki doyum düzeyinin azalmasına yol açmaktadır. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.454315
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 230-249
  • IO Kayıt No : 96418
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi