Merhaba Misafir

Kariyer araştırma öz-yeterliğinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Kariyer araştırma öz-yeterliği kavramı ulusal alan yazını için oldukça yenidir. Kariyer araştırma öz-yeterliği bireyin mesleğinde başarılı işlerde yer alabilmesi, çeşitli iş ve meslek bağlantıları kurabilmesi, kendi yetenek ve değerlerine göre hareket edebilmesidir. Bu araştırmanın amacı kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete, sınıf düzeyine, tercih danışmanlığı alıp almama, kariyer planı yapmış olup olmama ve kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp katılmama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma grubu 1278 (786 kız - %61.5) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterlikleri tercih danışmanlığı alıp almadıklarına, kariyer planı yapmış olup olmadıklarına, kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp katılmadıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterlikleri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.453987
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 215-229
  • IO Kayıt No : 96416
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi