Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinde beden imajı, öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyet

PDF

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin beden imajı yordayıp yordamadığının test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Ankara’da bulunan büyük bir üniversitede lisans düzeyinde eğitimini sürdüren 230 katılımcıdan (%77.4’ü kadın ve %22.6’sı erkek) oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Beden İmajı Ölçeği”, “Öz-Anlayış Ölçeği”, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nin “D-5: Depresif Duygulanım” boyutu ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma türündedir. Öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyetin beden imajını yordayıp yordamadığı aşamalı doğrusal regresyon analizi ile üç model kurularak incelenmiştir. Kurulan üç model de anlamlı bulunmuştur ve bulgulara göre öz-şefkat, depresif duygulanım ve cinsiyet değişkenleri birlikte beden imajı puanlarının yaklaşık %37’sini açıklamaktadır. Beden imajının en güçlü yordayıcısı ise öz-şefkattir. Bu araştırmanın sonuçlarının Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin beden imajını açıklayan faktörleri ortaya koyması bakımından literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.451180
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 175-190
  • IO Kayıt No : 96412
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi