Merhaba Misafir

Gayri maddi emeğin görünümleri: “Freelance tasarımcılar”

PDF

Ekonomi politiğin çalışma alanında üretim ve dağıtım süreçleri, metalaşma gibi konular bulunmaktadır. Hardt ve Negri’nin (2008) bahsettiği gibi iletişim bilişim teknolojilerinin de gelişimi ile gayri maddi emeğin emek sürecinde hegemonik bir konum elde etmesi doğrultusunda artı değerin üretiminde doğrudan payı oluşmuştur. Diğer yandan, kapitalist sermaye kendi çıkarı doğrultusunda farklı iş kollarını yaratmış ve kendine entegre etmiştir. “Freelance”1 tasarımcılar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Yeni kapitalizm olarak adlandırılan bu dönemde “freelance” olarak çalışanların karakter yapısı da değişime ve erozyona uğramıştır. Sennet bu durumu “karakter aşınması” olarak kavramsallaştırmaktadır. İş ve yaşamın iç içe geçmesi sonucu çalışan birey de yaşamı iş çevresinde örgütlemek zorunda kalmaktadır. Bunun sonucu ise insanın sermayeye dönüşme sürecidir. Bu makalenin amacı “freelance” tasarımcıların üretim süreçlerine ve iş ilişkilerine bakarak sermayenin üretiminde gayri maddi emeğin anlamını ve bu emeği üreten tasarımcıların karakterlerinin durumunu anlayabilmektir. Farklı uzmanlık alanlarına sahip 3 tasarımcı ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucu yeni kapitalizmin güvencesiz, belirsiz ve kaotik düzenin yeni sömürü koşulları yarattığı ve bu koşullar altında çalışan bireylerin karakterlerinde yıkıcı dönüşümler yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. İş ve yaşam ayrımının ortadan kalkması ve bireyin her an kendini sermaye çıkarına göre yenileme zorunluluğu “insan metası”nı doğurmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi (ARTS)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 42-59
  • IO Kayıt No : 95854
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi