Merhaba Misafir

Üniversite yaşamının niteliğine ilişkin öğrenci görüşleri: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği

PDF

Bu araştırmanın genel amacı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma genel tarama modeline dayalı olarak desenlenmiştir. Araştırmaya Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne bağlı üç farklı programdan toplam 274 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada verileri Yılmaz ve Çokluk-Bökeoğlu tarafından geliştirilmiş olan Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği (FYNÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verileri aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelik değer, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gibi betimsel istatistik teknikleri yoluyla çözümlenmiştir. Veri çözümlemesi sonucunda öğrencilerin fakülte yaşamının niteliğini orta düzeyde algıladıkları görülmüştür. Diğer yandan kadın öğrencilerin fakülte yaşamını erkek öğrencilere göre daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. Fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşler bölümlere ve öğrencilerin aylık harcama tutarlarına göre fark göstermezken, olumlu algının sınıf düzeyi yükseldikçe düşme eğilimine girdiği gözlenmiştir. Bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde üniversite yaşamının niteliğinin geliştirilmesine yönelik adımların atılmasına ilişkin bir ihtiyaç olduğu genel sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi (ARTS)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 31-41
  • IO Kayıt No : 95852
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi