Merhaba Misafir

İbnü’l-Vezîr’de akıl-nakil ilişkisi

PDF

Zeydiyye fırkasına mensup iken Selefiyye mezhebine geçen ve eserlerini bu anlayış üzerinden kaleme alan İbnü’l-Vezîr, itikadi görüşleri arasında akıl-nakil ilişkisi meselesine de yer vermiştir. Bu konudaki düşüncelerini, daha çok kelam ilmine ve onun ehlinin benimsediği tavra yönelttiği eleştiriler üzerinden şekillendiren müellif,bu yoldan aklın nakil karşısında takınması gereken tutuma işaret etmiştir.Bu meselede, nazar ve istidlal yoluna başvurarak dinin ziyadeleşmesine, tevile yönelerek dinin noksanlaşmasına sebep olduğunu düşündüğü iki yaklaşımı reddetmiştir.Bu iki anlayışın, naslara hak ettiği değeri vermediğini ve akla nakil karşısında geniş bir alan bıraktığını ima etmiş,onlara yönelik cevabını genelde Kur’an ve sünnet üzerinden şekillendirmiştir. Bu meseleyle alakalı olarak akıl-nakil çatışması mevzuunu de ele alan müellif, Selefiyye anlayışı doğrultusunda sarih ve sahih olmaları halinde onların birbirini nakzetmeyeceğini belirtmiştir. Böyle bir çatışmanın kabulüne neden olan ihtimalleri ise,zanni olduğu halde kati olduğu düşünülen akli delilden hareket, sem῾î alandaki derinliğe karşın aklî sahadaki zayıflık ve şer῾î ilimlerdeki geniş malumata karşın aklî ilimlerdeki cehalet gibi maddeler üzerinden sıralamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 58-79
  • IO Kayıt No : 95376
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı