Merhaba Misafir

Günübirlik cerrahide hastaların ameliyat sonrasına ilişkin endişelerinin incelenmesi

PDF

Amaç: Bu araştırma, günübirlik cerrahi hastalarının ameliyat sonrasına ilişkin endişelerinin incelenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 25 Şubat-25 Mayıs 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde Genel Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde yapıldı. Günübirlik cerrahi operasyon geçiren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 114 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan, 27 sorudan oluşan anket formu ile hastalarla yüz yüze görüşülerek toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistiklerle (ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde) ve Ki-Kare istatistiği ile değerlendirildi. Bulgular: Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan bireylerin %54,4’ünün (n=62) erkek olduğu, %43,9’unun daha önce ameliyat geçirdiği, %21,1’inin günübirlik ameliyat geçirdiği, %62,3’ünün evde bakmakla yükümlü olduğu kişi olduğu, %74,6’sının evde bakımını üstlenecek bir kişinin olduğu saptandı. Ameliyat tarihi belirlendikten sonra hastaların %30,7’sinin uyku düzeninde, %28,1’inin iştah durumunda değişiklik olduğu, %59,6’sının ameliyat gecesi rahat uyuyamadığı saptandı. Hastaların %54,4’ünün doktor isteğiyle, %31,4’ünün hastanede kalış süresinin kısa olması nedeniyle günübirlik ameliyatı tercih ettiği belirlendi. Hastaların %94,7’sinin ameliyat öncesi dönem ve anestezi hakkında bilgilendirildiği, %90,4’ünün bilgilendirmeyi yeterli bulduğu saptandı. Hastaların endişe nedenleri incelendiğinde, %48,3’ünün ameliyat sonrası komplikasyon gelişmesine ilişkin, %41,4’ünün ameliyat sonrası uyanamamaya ilişkin endişe yaşadığı saptandı. Sonuç: Araştırma sonucunda, hastaların endişesinin daha çok cerrahi girişim sonrası komplikasyon gelişmesine bağlı olduğu tespit edildiğinden, hastaların günübirlik cerrahi operasyon öncesi ve sonrası dönemde daha ayrıntılı bilgilendirilmesi ve bu konu hakkında kendilerine ve yakınlarına eğitim verilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine