Merhaba Misafir

Asemptomatik tip 2 diyabetes mellitus tanılı hastalarda koroner arterlerin 64-dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

PDF

Amaç: Tip II Diyabetes mellitus (DM)’da başlıca ölüm nedeni olan koroner arter hastalığı (KAH), hastaların bir bölümünde sessiz seyreder. Bu çalışmanın amacı asemptomatik tip II DM’lu hastalarda gizli KAH prevalansını, mevcut plakların yaygınlığını, lokalizasyonunu ve özelliklerini çok kesitli bilgisayarlı tomografik anjiografi (ÇKBTA) ile değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Tip II DM’lu, KAH açısından asemptomatik olan hastalar ÇKBTA ile prospektif değerlendirildi. Koroner arter kalsiyum skorlama (CACS) amacıyla kontrastsız görüntüler elde edildikten sonra i.v. kontrast madde verilerek 64 dedektörlü bilgisayarlı tomografi (BT) ile koroner anjiografik görüntüler alındı. Kontrastsız görüntüler üzerinden koroner arter kalsiyum skoru (CACSc) hesaplandı ve plakların kalsiyum içeriği incelendi. Koroner angiografik görüntülerden elde edilen reformat görüntülerden ise plakların yaygınlığı, lokalizasyonu ve oluşturdukları darlık dereceleri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın %72’si erkek (n=58) ve %27’si (n=22) kadındı. Ortalama yaşları 53±8 ve çekim esnasında kalp hızları ise 64±7 idi. 49 hastada (%61) aterosklerotik plak saptandı; 28 (%35) hastada kalsifik plak, 12 (%15) hastada miks plak, 9 (%11,3)hastada soft plak saptandı. Plak saptanan olgularda, 13 (%16,3) hastada hafif derecede darlık, 14 (%17,5) hastada orta derecede darlık, 11 (%13,7) hastada ciddi derecede darlık ve böylelikle 25 (%31,3) hastada anlamlı (orta+ciddi) darlık saptandı. 19 hastada (%23,7) tek damar hastalığı, 15 hastada iki damar hastalığı (%18,7) ve yine 15 hastada üç damar hastalığı (%18.7) mevcuttu. Sonuç: DM’lu hastalarda asemptomatik KAH’ın ortaya konmasında ÇKBTA noninvaziv ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine