Merhaba Misafir

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde prematürelerde nozokomiyal sepsis

PDF

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Prematüre Bebeklerde nozokomiyal sepsis gelişme oranını, risk faktörlerini ve en sık görülen mikroorganizmaları saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Nozokomiyal sepsis grubunda (NSG) 46, kontrol grubunda (KG) ise 124 hasta olarak toplam 170 prematüre çalışma kapsamına alınmıştır. Tüm hastaların cinsiyet, doğum ağırlığı (DA), gebelik yaşı (GY), yatış süresi ve doğum şekilleri, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedilmiştir. Sepsis düşünülen hastalarda kan, beyin omurilik sıvısı (BOS), endo trakeal aspirat (ETA), boğaz, idrar ve göbek kültürleri alınmıştır. Bulgular: Sepsis risk faktörlerini belirlemek için yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda yatış süresi, düşük DA, emmeme, mama ile beslenme, ventilatör tedavisi ve kan transfuzyonu, prematürelerde nozokomiyal sepsisi istatiksel olarak anlamlı olarak artırdığı saptamıştır. Ayrıca klinik bulgulardan kusma, ateş, apne, konvülziyon, menenjit ve hipoterminin nozokomiyal sepsis gelişmesi bakımından anlamlı risk faktörleri olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). C reaktif protein (CRP), ortalama platelet hacmi (OPV) artışı ve periferik yaymada toksik granülasyon artışı nozokomiyal sepsisli bebeklerde istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.00000). Nozokomiyal sepsisli hastaların %50'sinde kan, %20.37 sinde idrar kültüründe üreme gözlenmiş. 46 hastanı 11 de Klebsiella pneumonia (%40.74) izole edilirken sırasıyla S. Aureus (%18.51), Pseudomonas ve E. coli (%11.11) üremesi görülmüştür. Sonuç: Nozokomiyal sepsis prematürelerde önemli morbidite ve mortalite nedeni olduğu için risk faktörlerinin ve enfeksiyon etkenlerinin saptanarak gerekli önlemlerin alınmasının morbidite ve mortaliteyi azaltacağını düşünüyoruz.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine