Merhaba Misafir

Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi

PDF

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli ve raporlu olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ)” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde; sayı, yüzde, ortalama ile Bağımsız T testi, ANOVA testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.01±5.88 (min: 22, max: 53) yıl, %75’inin kadın, %90.9’unun lisans mezunu, %35.2’sinin anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde çalıştığı bulunmuştur. Hemşirelerin EÇTÖ toplam puan ortalaması 110.05±10.08, alt boyut puan ortalamalarından; ekip yapısı 23.20±3.25, karşılıklı destek 16.94±2.71, iletişim 20.63±2.29, liderlik 25.10±3.05, durum izlemi 24.17±2.40 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin eğitim durumları ile EÇTÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer yandan, hemşirelerin cinsiyet, medeni durum, günlük bakılan hasta sayısı, mesleki derneğe üyelik ve ekip çalışmasına yönelik bir eğitim alma durumları ile EÇTÖ toplam puan ortalaması ve ölçek alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Sonuç: Bu araştırma sonucunda; yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine