Merhaba Misafir

Görsel sanatlar dersinde öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Bu araştırmada Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muş ili merkeze bağlı ortaöğretim kurumlarında etkileşimli tahta ile Görsel Sanatlar eğitimi alan 251 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın amacına bağlı olarak yeni bir ölçeğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Tataroğlu (2009) tarafından geliştirilen Matematik dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin içerik ve görünüş geçerliği bakımından Görsel Sanatlar dersine uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumlara dayalı olarak varılan sonuçlar göre, öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumlarının olumlu yönde ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin etkileşimli tahtaya yönelik tutumları, etkileşimli tahta ile öğrenim görme süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Cinsiyet, sınıf düzeyi, etkileşimli tahta kulanım sıklığı, Görsel Sanatlar ders başarısı değişkenlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.18506/anemon.464700
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 247-253
  • IO Kayıt No : 92037
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü