Merhaba Misafir

Kültürlerarası psikolojik sermaye ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

PDF

Bu çalışmada Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği’nin (KPSÖ) Türk kültürüne uyarlanması hedeflenmiştir. Çalışma iki örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş olup ilk örneklem Erasmus programına katılmış 214 lisans öğrencisinden oluşmuştur. Bu örneklem ile keşfedici faktör analizi (KFA) gerçekleştirilmiştir. İkinci örneklem grubu ise herhangi bir sebeple yurt dışında en az 3 ay bulunarak yabancı bir kültürle etkileşime girmiş Türk vatandaşlarını kapsamaktadır. 249 kişiden oluşan bu örneklem grubundan toplanan veriler ile de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Örneklem gruplarından veriler, elektronik olarak tasarlanan anket yardımıyla toplanmıştır. Yapılan KFA sonucunda 3 faktörden oluşan ve varyansın %62.8’ini açıklayan bir ölçüm aracı elde edilmiştir. DFA ile alternatif 5 farklı model denenmiş olup en iyi uyum iyiliği değerlerini düzeltilmiş 4 faktörlü kuramsal model vermiştir. Bu 4 faktör; Kültürlerarası Umut, Kültürlerarası Öz-yeterlillik, Kültürlerarası İyimserlik ve Kültürlerarası Dayanıklılık olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı boyutlar bazında sırasıyla .82, .93, .72, .92 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan bu bilgilerin ışığında, KPSÖ’nin, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1073
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 77
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 263-282
  • IO Kayıt No : 91550
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi