Merhaba Misafir

4-7 yaş çocuklarının çizdikleri resimler ve bu resimlere yönelik sözel dışavurumları yoluyla zihinsel ve görsel gerçeklik durumlarının incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, 4-7 yaş arasındaki çocukların çizimleri ve sözel dışavurumları yoluyla görsel ve zihinsel gerçekliğe ilişkin bilgi sunumlarını analiz etmektir. Çocuklar fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal gelişimlerine paralele olarak sanatsal etkinliklerinde de değişim göstermektedirler. Bu gelişim ve değişim sürecinde çocuk çizdiği resimler aracılığı ile sadece duygu, düşünce, özlem, dilek ve iç dünyasını değil çevresini nasıl algıladığını, öznel ve nesnel gerçeklikle ilgili bilişini de yansıtmaktadır. Çalışma nitel bir araştırma olup olgu bilim deseni kullanılmış ve veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Veriler, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Çalışmaya, Türkiye’nin güneyindeki bir ilin farklı yerleşim yerlerinde ikamet eden ve okul öncesi eğitime devam eden 100’ü kız, 71’i erkek olmak üzere toplam 171 çocuk katılmıştır. Bu çalışmada, sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 57 çocuğun resimleri analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri, her çocukla bireysel görüşmeler yoluyla ve beş kartpostal üzerinden açık uçlu sorular vasıtasıyla onların çizimleri ve sözel dışavurumlarından elde edilmiştir. Uygulama her çocukla bireysel olarak iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çocukların çizdikleri resimlere ilişkin sözel dışavurumlarından yola çıkarak görsel ve zihinsel gerçeklik bilgi sunumları analiz edilmiş, çalışmada çocukların çizim ve sözel dışavurum örnekleriyle birlikte frekans ve yüzdelere ilişkin nicel verilere de yer verilmiştir. Çalışmada resimleri analiz edilen 57 çocuktan %21.05’inin (K: %8.77, E: %12.28) görsel gerçeklik, %78.95’inin (K: %56.14, E: %22.81) ise zihinsel gerçekliğe ilişkin bilgi sundukları tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan 7 yaştaki toplam 5 çocuk her iki çizimlerinde de zihinsel gerçekliği ortaya koyan bilgi sunumu gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda yetişkin yönlendirmesi ile 4- 6 yaş arasındaki çocukların çizimlerinde görsel gerçekliğe ilişkin bilgi sunumunda artış gözlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 221-252
  • IO Kayıt No : 91319
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği