Merhaba Misafir

Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne aidiyetleri bakımından adaptasyon ve iletişim sürecinde karşılaştıkları sorunlar

PDF

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti’ne aidiyet duygularını ve Türkiye’de yaşadıkları sorunları karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 246 erkek, 230 kadın olmak üzere toplam 476 kişi oluşturmaktadır. Çalışma yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak için Shapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ayrıca grup ortalamalarının farklılıkları için bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans (One-way ANOVA) testinden ve anlamlı sonuçlarda gruplar arası farklılıklara Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Ayrıca ölçeklerin arasındaki ilişki analizi için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Genel olarak Suriyeliler Türkiye’de sosyal uyum içinde yaşamaktadır. Önemli aidiyet duygusu dini yakınlık (%63) yönündendir. Ayrıca aidiyet düzeyleri yüksek olarak görülmekte ve aidiyet düzeyleri yüksek olan bireylerin Türkiye’deki yaşam memnuniyetleri de fazladır. Türkiye’deki yaşamdan memnun olan bireylerin de bu doğrultuda kendilerine tanınan imkânlardan memnuniyetleri artmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 153-176
  • IO Kayıt No : 91313
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği