Merhaba Misafir

Dâhiliye büdcesinin müzâkeresi esnâsında

PDF

Muhterem efendiler! Dâhiliye Vekâleti’ne mevdû‘ esâslı işlerden biri ma‘lûm-ı âlîniz olduğu üzere vilâyetlerimizin idâresidir. Vilâyetlerimizin idâresinde esâs; tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’ifdir. Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnumuzla mü’eyyed olan bu prensip-şi‘ârı halk tarafından halk için olan Cumhûriyet Halk Fırkası’nın da esâslı programlarından biridir ve bu esâs, sarîh ve müsbet sûretde fırkamızın büyük liderleri tarafından ifâde olunmuşdur. Zâten bugünkü İdâre-i Vilâyât Kānûnu da bu esâs üzerine tertîb edilmiş bir kānûndur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 156-189
  • IO Kayıt No : 89862
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı