Merhaba Misafir

Nüfûs

PDF

Tashîh-i sin, isim ve kayd da‘vâları hakkında mehâkimden sâdır olan hüküm ve i‘lâmların vakt ü zamânıyla nüfûs dâirelerine teblîğ edilememesinden dolayı temyîzi îcâb edenlerin müddet-i kānûniyyenin inkızâsı sebebiyle temyîz edilemediği bazı vilâyâtdan bildirilmesi üzerine bu kabîl hüküm ve i‘lâmların derhâl nüfûs dâirelerine tevdî‘i husûsu Adliye Vekâlet-i Celîlesi’ne yazılmışdı. Bu bâbda müdde‘î-i umûmîliklere teblîgāt-ı lâzıme îfâ edildiği Vekâlet-i müşârun-ileyhâdan cevâben bildirilmişdir ta‘mîm olunur efendim.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 144-155
  • IO Kayıt No : 89859
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı