Merhaba Misafir

Me’mûrîn ve sicil

PDF

Me’mûr olabilmek için Me’mûrîn Kānûnu’nun dördüncü mâddesinin her fıkrasında “hizmet-i fi‘iliyye-i askeriyesini îfâ etmiş veyâ sınıf-ı ihtiyâta nakl edilmiş olmak veya hizmet-i askeriyyeye elverişli olmadığı sâbit bulunmak veyâ te’cîl edilmek” diye muharrer olmasına göre kānûn-ı mezkûrun târih- i neşrinden sonra on sekiz yaşını ikmâl etmeden veyahud edip de askerliğini îfâ etmemiş veya te’cîl edilmemiş bulunanlardan me’mûriyete ta‘yîn edilmiş olanlar var ise sâlifü’z-zikr fıkra-i mâddeye muhâlif olduğundan vilâyetiniz dâhilinde bu kabîl müstahdem me’mûr var ise me’mûriyetlerine nihâyet verilmesi iktizâ edeceği ta‘mîmen teblîğ olunur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 138-145
  • IO Kayıt No : 89857
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı