Merhaba Misafir

Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi Ordu Dâiresi İkinci Şubesi’nden yazılan 29/12/[1]927 târih ve 9/3444 numaralı tezkire sûretidir

PDF

Ayıntab, Malatya ve Tokad taraflarında askerlik çağında bulunan pek çok gençlerin Haleb’e firârla orada para mukābilinde nüfûs tezkiresi tedârük eyledikleri ve binâ’enaleyh bu gibi firârîler hakkında a‘zamî takayyüdât ve tedâbîr ittihâzı lüzûmu Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâset-i Celîlesi’nden iş‘âr buyurulmuşdur. Bu sûretle firârın, Lozan Ahidnâmesi’nin ahkâm-ı mahsûsasına tevfîkan hakk-ı hıyârlarını Türkiye lehine istimâl ederek bi’l-âhere yine vatan-ı aslîye avdet eylemek ve muhâcir sıfatıyla hizmet-i muvazzafe-i askeriyeden muâfiyetlerini te’mîn eylemekden ibâret olduğu ve bu keyfiyetin mezkûr ahidnâme ve bu bâbda cârî kavânîne vâkıf bulunanlar tarafından telkīn edildiği cârî muhâbereden anlaşılmış ve bu noktaya Altıncı ve Yedinci Kolordu Kumandanlıklarının dikkat-i nazarı celb edilmiş ve tedâbîr-i mâni‘a ittihâzı lüzûmu teblîğ olunmuşdur.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 124-139
  • IO Kayıt No : 89853
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı