Merhaba Misafir

Ta‘lîmâtnâmeler

PDF

Mıntıka-i iskâniyyelerini tebdîl ve tahvîl edecek muhâcir ve mülteciler ve sâirenin nakillerinde mahallî iskân ve mâliye me’mûrlarınca ne sûretle mu‘âmele ve tahsîlât icrâ edileceğine dâir İcrâ Vekîlleri Hey’et-i Celîlesi’nin 11 Mart 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunan ta‘lîmâtnâme

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 46-49
  • IO Kayıt No : 89844
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı