Merhaba Misafir

İdare

PDF

Vekâlet Nisan’dan i‘tibâren aylık olarak neşrine başladığı bu mecmû‘a ile bir boşluğu doldurmak istiyor. İdâre Mecmû‘ası’nın her nüshası neşrine takaddüm eden ay zarfında Dâhiliye me’mûrları arasında vukū‘ bulan tebeddülleri, İnzibât Komisyonu karârlarını, yine aynı ay içinde mevki‘-i mer‘iyyete konan ve Dâhiliye’yi alâkadâr eden kānûnları, tefsîrleri, Hey’et-i Vekîle karârlarını, Vekâlet’den vilâyetlere vukū‘ bulan umûmî teblîğ ve emirleri ihtivâ edecekdir. Ancak ilk nüsha [1]928 senesinin ilk dört ayına âid mukarrerâtı muhtevîdir. Mecmû‘a vilâyet, kazâ, nâhiyelere muntazaman gönderilecekdir. İdâre rüesâsı bunları hüsn-i muhâfaza ve selefden halefe devr ile mükellefdirler. Mecmû‘a’ya ayrıca da gayr-ı resmî bir kısım ilâve olunmuşdur. Bu kısım da idâreciliği alâkadâr eden meslekî yazıları ihtivâ edecek, bunda idârî ihtiyâclarımız tedkīk olunacak, medenî memleketlerin idâre usûlleri hakkında ilmû münâkaşaları muhtevî bulunacakdır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 1928
  • Cilt : 1
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 18-21
  • IO Kayıt No : 89828
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı