Merhaba Misafir

Rekreasyonel korolara korist olarak katılan 60+ bireylerin koroya katılım nedenlerinin ve koroya katılımla elde ettikleri faydaların çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı; rekreasyonel korolara korist olarak katılan 60+ bireylerin koroya katılım nedenlerini ve koroya katılımla elde ettikleri faydaları çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini Antalya’da 2016 yılında faaliyette bulunan profesyonel olmayan 37 koroya katılan 60+ 140’ı erkek (Xyaş=65.83±5.00), 101’i kadın (Xyaş=63.83±3.67) toplam 241 birey oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanında, Bağımsız Örneklerde t Testi ve ANOVA testi, farklılıkların nereden kaynaklandığını bulmak içim LSD testi uygulanmış sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde sorgulanmıştır. 60+ koristlerin çoğunluğu erkek, evli, emekli, üniversite ve üstü eğitim almış, biriyle/birileriyle yaşayan, 2000-4000 TL aile gelirine, 2000 TL ve altı aylık kişisel gelire sahip bireylerdir. 60+Koristlerin; cinsiyeti, medeni durum, aylık kişisel ve aile geliri, kiminle yaşadığı, eğitim durumu, çalışma durumu ve koroya gitme süresi açısından koroya katılım nedenlerinde, elde ettikleri faydalar da cinsiyet, eğitim düzeyi, yalnız yaşama, kişisel, aile geliri ve koroya devam süresi açısından büyük ölçüde istatistiki olarak anlamlı farklılık yaratmasa da, 60+ koristlerin; Uzaklaşma nedeniyle korolara katılımı kişisel gelire ve eğitim düzeyine göre, Mental Olarak Rahatlamak aile gelirine göre, Tanınma ve Sosyal Statü eğitim düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık yaratmaktadır. Bunun yanında bekâr 60+ bireyler korolara katılarak yalnızlıktan kurtulduklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak; korolara katılım nedenleri ve korolara katılımla elde edilen faydalar, 60+ bireylerde büyük ölçüde demografik değişkenlere göre farklılık yaratmamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 2
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 448-468
  • IO Kayıt No : 89274
  • Yayıncı : J-Human Sciences