Merhaba Misafir

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

PDF

2012-2013 eğitim-öğretim yılında; Türk Eğitim Sisteminde öğretmenlere üniversite eğitimi sırasında aldıkları yan alanlarına göre ve sınıf öğretmenlerine Özel Eğitim ile Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine yan alan şartı olmaksızın geçiş hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada alan değiştiren öğretmenlerin yeni alanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerini belirleme temel amacının yanı sıra alan değiştirme nedenleri, memnuniyet durumunu etkileyen faktörler ve bu faktörler ile yaş, hizmet yılı gibi kişisel değişkenlerle memnuniyet durumları arasında ilişki olup olmadığı da değerlendirilmiştir. Bununla birlikte alan değiştiren öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları ve sistemden beklentilerini belirlemek de amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde araştırmacılar tarafından iki ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçekler geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra asıl uygulamada kullanılmıştır. Çalışma Türkiye’nin her bölgesinden seçkisiz teknikle belirlenen ve bir ilde görev yapan 1305 öğretmenle yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde nicel veriler SPSS 15.00 paket programı kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon, çoklu regresyon, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu, çalışmaya katılan 1305 öğretmenin 1116’sının sınıf öğretmeni, 189’unun diğer branşlar olduğu, alan değiştiren öğretmenlerin, yeni alanlarından orta derecede memnun oldukları, memnuniyeti etkileyen faktörlerden alan bilgisinin memnuniyet üzerinde yüksek etkisi olduğu ve cinsiyet, yaş, hizmet yılı, okul türü ve il değişkenine göre öğretmen görüşlerinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Nitel veriler ise betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar arasında öğretmenlerin alan değiştirme nedenleri arasında en fazla eş durumu, norm fazlası olmaktan kurtulmak nedenlerinin yanı sıra istediği için ve daha başarılı olmak nedeni olduğu da tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim ihtiyacına yönelik elde edilen sonuçlarda ise büyük çoğunluğun hizmet içi eğitime ya da oryantasyona alınmadığı görülmüştür. Alan değiştiren öğretmenlerin çoğunluğu hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu ve bu eğitimin geçtikleri alanlara ilişkin yöntem ve teknik, müfredat bilgisi ve sınıf yönetimi gibi konularda olabileceğini belirtmiştir. Öğretmenlerin sistemden beklentilerine yönelik elde edilen sonuçlardan bazıları ise eski alana dönme isteği ve önemsenmek olarak tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak :
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 8890