Merhaba Misafir

“Dil yarası en acı bir yara imiş”

PDF

Dil” sözcüğü, Türkçe sözlüklerde; “gönül, kalp, dil, yürek, niyet ve esir” olarak anlamlan-dırılmaktadır. Ancak sözcük, her ne kadar bu anlamların tümünü karşılasa da klasik Türk edebiyatında daha çok “duygunun merkezi olan gönül” manasıyla yorumlanmış; hatta sözcükle oluşan pek çok tamlamada da bu an-lam ön plana çıkmıştır. Ancak kimi şiir örnek-leri incelendiğinde “dil”in sözlüklerde yer alan bu anlamları karşılamadığı düşünülmüştür. Bu amaçla birçok sözlük ve kaynak taranmış ve “dil”in “karın” anlamına da geldiği tespit edil-miştir. Bu anlam, klasik Türk edebiyatında ge-çen hemen her şiirde sözcüğün yeniden yo-rumlanmasına imkân tanımakla kalmamış; dil ile ilgili tamlamaların da yeniden ele alınması gerektiğini göstermiştir. Örneğin “dil yarası” (puhte-i dil, zahm-ı dil, dil-i mecrûh, dil-efgâr), pek çok beyitte bir hastalığa işaret et-mekte ve “karında oluşan yara” olarak nitelen-dirilmektedir. Çalışmayı sınırlandırmak açı-sından söz konusu makalede “dil yarası”nın bu anlamı üzerinde durulmuş ve yaranın nasıl oluştuğu, neye benzediği ve tedavisinin neler olduğu araştırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2618-6349
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 85-92
  • IO Kayıt No : 88709
  • Yayıncı : Mehmet Özdemir