Merhaba Misafir

Algılanan örgüt ikliminin davranışsal ve tutumsal sonuçlarının incelenmesi: Çalışanların görev içi performans davranışı ve örgütsel bağlılık algısı açısından bir değerlendirme

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı, algılanan örgüt ikliminin bireysel düzeyde sonuçlarının davranışsal ve tutumlar bağlamında incelenmesidir. Çalışmada, örgüt iklimi algısının çalışanların duygusal bağlılık düzeyleri ve iş performansına olan etkileri değerlendirilmektedir. Tasarım/Yöntem: İstanbul ilinde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev yapmakta olan sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda toplanan verilerle istatistiksel analizler ve hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar: Elde edilen verilere (N=360) doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. Bulgulara göre çalışmanın hipotezlerinin katılımcı örgüt iklimi için desteklendiği görülmüştür. Örgüt ikliminin diğer boyutlarından ılımlı çalışma ortamı ve destekleyici örgüt ikliminin örgütsel bağlılık ve iş performansı davranışların üzerinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır. Özgün Değer: Bu çalışmanın örgütsel davranış literatürüne ve işyerinde birey davranışları ve algılanan örgüt iklimi özelliklerinin çalışanların psiko-sosyal yapılarına, tutum ve iş performansına nasıl etki yaratabildiği ve açıklayabileceği konusuna ışık tutması bakımından katkıları bulunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : İş'te Davranış Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.25203/idd.421553
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2564-7997
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 85-99
  • IO Kayıt No : 87241
  • Yayıncı : Bilal Çankır