Merhaba Misafir

Kültürel, ekonomik, politik bir söylem ve uygulama alanı olarak kişisel halkla ilişkiler: Teorik bir değerlendirme

PDF

Bu çalışma çağdaş tanıtım kültüründe halkla ilişkiler pratiklerinin rolünü sorunsallaştırmak amacıyla “Kültür Çemberi” kavramından yola çıkmakta; halkla ilişkilerin kültürel alandaki imaj, söylemsel pratikler ve özne konumları yaratmadaki işlevine kişisel halkla ilişkiler alanı üzerinden odaklanmayı hedeflemektedir. Çalışma kişisel halkla ilişkiler literatüründeki tartışmaları irdelemeyi ve teorik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede özellikle 2000’li yıllardan uluslararası literatürde sınırlı sayıda karşımıza çıkan kişisel halkla ilişkiler çalışmalarının literatür analizi yapılmış, analiz kuramsal ve teorik bir tartışma ile de desteklenmeye çalışılmıştır. Halkla ilişkilerin kültürel aracılık rolü neoliberal hegemonyadan, tüketim ideolojisinden, imaj ve gösteri kültüründen beslenen söylemsel stratejilerin kullanılması, öznelliklerin yaratılması, hakikat ve bilgi alanlarının türetilmesi noktasında açıklık kazanmaktadır. Bu anlamda kişisel halkla ilişkiler uygulamalarının ekonomik bir rasyonalitesi de vardır çünkü sosyal ve kültürel sermayeyi elde etmekte kişilere yardımcı olmakta; iletişimsel güç aracılığıyla talep edilen kimlikler, semboller ve üsluplar yaratmaktadır. Sürecin toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutu ise kültürün postmodernleşmesi, promosyon kültürünün her yana yayılışı, öznelliğin değişimi, kapitalizmin yapısal dönüşümleri bağlamında açıklık kazanır. Bu bağlamda kültürel ve toplumsal bağlamın halkla ilişkiler uygulamalarını nasıl etkilediğini göstermek halkla ilişkiler pratisyenlerinin kültürel alandaki işlevlerini sergilemek açısından da önemlidir. Kişisel halkla ilişkiler uygulamaları kültürel, politik ve ekonomik bir söylem alanı olarak halkla ilişkileri kurumsal dünyanın dışındaki görünümlerini sergilemekte, gündelik hayatla, mikro anlatılara ve kültürel alanla ilintilenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2636-753X
  • Sayfa Aralığı : 64-76
  • IO Kayıt No : 86854
  • Yayıncı : İstanbul Ticaret Üniversitesi