Merhaba Misafir

Kurum içi sosyal medya uygulamaları ve çalışan katılımı ilişkisi üzerine bir araştırma

PDF

Kurumlar tarafından çalışanlarla etkili bir iletişim kurulması verimliliği arttırmakta ve kurumun imajını olumlu yönde geliştirmektedir. Sosyal medya araçları ile iletişim çift yönlü, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, kurum içi yeni bir iletişim aracı olarak kurum içi sosyal medya uygulamasının, yönetici ve çalışanlar arasında ve çalışanların kendi aralarında kurdukları iletişim sürecinde ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını, ne kadar benimsendiğini ve çalışan katılımına ne şekilde destek olduğunu saptamaya çalışmaktır. Araştırmanın evreni kurum içi sosyal medya uygulaması kullanan firmalardan Perakende Grubu Genel Müdürlük ve Mağaza çalışanlarıdır. Araştırmada, çalışma grubunun belirlenmesinde rastgele örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme tekniği dikkate alınmıştır. Nitel veri toplama yöntemi ile ele alınan bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formu, uzman görüşleri alınarak son halini almıştır. Bu makalede, Perakende Grubu bünyesinde kurum içi sosyal medya uygulaması (Cluster) kullanan çalışanların düşünceleri alınarak, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri ve katılım durumları gözlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonunda, Cluster’ın çalışanların motivasyonunu, verimliliğini, birbirleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini arttırdığı ve çalışan katılımını desteklediği tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2636-753X
  • Sayfa Aralığı : 37-50
  • IO Kayıt No : 86852
  • Yayıncı : İstanbul Ticaret Üniversitesi