Merhaba Misafir

Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ile ölçümü

PDF

Endüstri 4.0 ile gelen öğrenme ve eğitim etkinlikleri değişecektir. Bu çalışmada İ.İ.B.F. öğrencilerinin Endüstri 4.0 a bakış açıları teknoloji kabul modeli kapsamında belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 2018 yılı Mart ayında İ.İ.B.F. öğrencilerine uygulanmış ve eksiksiz doldurulan 462 anket analize tâbi tutulmuştur. İ.İ.B.F. altındaki İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri İktisat, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine demografik bilgileri içeren sorularla birlikte, 15 ifade ve 4 boyuttan oluşan (Algılanan Fayda, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Kullanıma Yönelik Niyet ve Kullanım Davranışı) Teknoloji Kabul Modeli (TKM) soruları sorulmuştur. Elde edilen veriler arasındaki farklılıklar t-testi ve ANOVA ile ölçülmüştür. Modelde yer alan değişkenler arasındaki etkilerin incelenmesi için yapısal eşitlik modeli (YEM) kurularak, AMOS ile analiz edilmiştir. T-testi neticesinde cinsiyetin farklılık yaratmadığı bulunmuştur. ANOVA testi sonucu bölümler arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. YEM ile birlikte algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde, algılan kullanım kolaylığının kullanıma yönelik niyet üzerinde, algılanan faydanın kullanıma yönelik niyet üzerinde ve kullanıma yönelik niyetin kullanım davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etkilerin etki katsayıları analiz neticesinde belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler açısından Endüstri 4.0’a yönelik pozitif bir algı bulunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi