Merhaba Misafir

Aldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme

PDF

Bu araştırmada aldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme süreçleri nicel ve nitel boyutta incelenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda aldatma sonrasında evlilik doyumu ve affetme değişkenleri cinsiyet, evlilik süresi ve aldatmanın üzerinden geçen süre değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Nitel boyutta ise veriler aldatmaya verilen tepki, aldatanın affetmeye katkısı, aldatma süreciyle baş etme, affetme sonrası süreç ve affetme-evlilik doyumu temaları altında ele alınmıştır. Nicel boyutun çalışma grubunu 41 kadın, 8 erkek oluştururken nitel boyut gönüllü 5 kadın, 5 erkek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, Evlilik Doyum Ölçeği, Suça İlişkin Kişiler Arası Motivasyon Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yorumlama ve derecelendirme sorularından oluşan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre, evlilik doyumu ve affetme puanlarının cinsiyet, evlilik süresi, aldatmanın üzerinden geçen süre ve aldatma türüne göre farklılaşmadığı görülmüştür. Nitel analizlere göre ise, aldatılan kadın ve erkeklerin farklı duygusal tepkiler verdikleri; aldatmada en örseleyici olan durumun, bir başkasının eşe tercih edilmesi olduğu; aldatma sonrasında erkeklerin affedilmek için hiç çaba harcamazken kadınların çok çaba harcadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin affetme düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.14687/jhs.v15i4.4716
  • Cilt : 15
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 1893-1913
  • IO Kayıt No : 85099
  • Yayıncı : J-Human Sciences