Merhaba Misafir

Kültürel miras alanlarında kentsel tasarım ve toplumsal katılım: Bursa Hanlar Bölgesi örneği

PDF

Sahip oldukları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerle, kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan kültürel miras alanlarının korunmasında ve geliştirilmesinde kentsel tasarım önemli bir rol oynamaktadır. Amaç: Bu araştırma, 2014 yılında UNESCO kültür mirası olarak tescillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Bursa ve Cumalıkızık Alan Yönetim Planı hedefleri ve yapılan alan analizleri doğrultusunda kentlilerin bölgeye yönelik algılarını, memnuniyetlerini ve beklentilerini ölçmek için 370 adet AVM kullanıcısıyla anket ve 22 yerel esnafla derinlemesine görüşme yapılmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada Etik Kurul ve ilgili AVM’lerin onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, Ki Kare Testi ve Korelasyon analiziyle değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Anketlere göre Hanlar Bölgesi’nde kentsel tasarım açısından en fazla öne çıkan sorun ve beklentilerin erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, ölçek-karakter ilişkisi, karma işlev dengesi, kamusal-özel mekan dengesi ve kalitesi ve yoğunluk-kullanım ilişkisinde, görüşmelere göre ise, yönetişim ve katılım, karma işlev dengesi, ölçek-karakter ilişkisi, erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, sürdürülebilir yapılar ve çevreler başlıklarında odaklandığı saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, Hanlar Bölgesi’nde öne çıkan kentsel tasarım problemleri doğrultusunda Hanlar Bölgesi’ndeki kullanıcı profilinin geliştirilmesine, bölgeye yönelik algıyı güçlendirmeye, bölgenin kullanımını arttırmaya, bölgede katılımcı kentsel tasarım çalışmalarını geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17365/TMD.2018.3.6
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8142
  • Sayı : 15
  • eISSN : 2148-4880
  • Sayfa Aralığı : 1-44
  • IO Kayıt No : 83747
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.