Merhaba Misafir

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Kaygı hayatın her döneminde hissedebilecek bir duygudur. Günlük hayatta baş etmek zorunda kalınan zorlayıcı durumlar kaygıya sebep olabilmektedir. İnsanın faaliyetlerini etkileyen kaygı, öğrenmeyi de önemli ölçüde etkilemektedir. Kaygı ve öğrenme ilişkisi birçok disiplin tarafından farklı yönleriyle ele alınmaktadır. Kaygı, yabancı dil öğrenme sürecinde de öğrenenin başarısı üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğreticiler öğrenenlerin duyuşsal durumları ve kaygı düzeyleriyle bunların nedenleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu süreçte çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının gerekliliği kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma kaygılarını belirlemeye yönelik ölçme aracı geliştirmektir. Amaca ulaşmak için alanyazın taraması yapıldıktan sonra öğrencilerden nitel veri toplanıp 41 maddelik bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenen taslak ölçek 37 maddeye düşürülmüştür. Taslak ölçeğin ön uygulaması B1 ve B2 düzeyindeki 44 öğrenciye yapılmış ve elde edilen veriler sonucunda 34 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçek, Dumlupınar ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezlerinde B1 ve B2 düzeyinde Türkçe öğrenen 183 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda 3 faktörlü, toplam varyansın %44,668’ini açıklayan 19 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ,834 olarak hesaplanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 1033-1049
  • IO Kayıt No : 83739
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği