Merhaba Misafir

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin programla ilgili görüşleri: Gazi Eğitim Fakültesi örneği

PDF

Bu çalışmanın temel amacı, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında eğitim alan öğretmen adaylarının programa ilişkin (dersler, derslerden yararlanma durumları, programa devam etme nedenleri ve ders veren öğretim üyelerinin yeterlikleri) görüşlerini betimlemektir. Betimsel nitelikteki araştırmaya, 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden, 164 kadın, 54 erkek olmak üzere, toplam 218 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından ilgili alanyazından da yararlanılarak geliştirilen ve üç açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının %66.1’i programdan yararlandıklarını, %33.9’u ise yararlanamadıklarını belirtmiştir. Benzer bir sonuç zorunlu ve seçmeli derslere yönelik olarak da gözlenmiştir. Araştırmada dikkat çekici bir diğer bulgu, katılımcıların cinsiyetine göre bakıldığında, seçmeli derslerden yararlanma durumlarına göre kadın ve erkek katılımcılar arasında az bir farklılık gözlenmekle birlikte; genel olarak beşte üçünden fazlasının programdan yararlandıklarını belirttikleri görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusu, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinden yararlanan öğrencilerin formasyon programına devam etmelerinde temel neden olarak öğretmenlik mesleğini sevdiklerini belirtmeleridir. Son ve önemli bir bulgu da katılımcıların önemli bir kısmının (%60.6) programda ders veren öğretim üyelerini yeterli bulmalarıdır. Öğretmenlik mesleğini sevdiklerini ifade eden öğretmen adaylarına pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam etme ve öğretmen olabilme olanağının sağlanması öğretmenlik mesleğinde duyuşsal özelliklerin çok önemli olduğu göz önüne alındığında eğitim fakülteleri dışında öğretmen yetiştirmede ikinci bir yol olarak önerilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 971-991
  • IO Kayıt No : 83734
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği