Merhaba Misafir

Üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre sorunları konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi örneği

PDF

Çevre sorunları küresel anlamda çözüm aranan sorunlar arasındadır. Çünkü çevre sorunları sınırları aşan ve hatta tek bir ülkenin çabasıyla çözülemeyecek nitelikteki sorunlardır. İklim değişikliği de bunun en belirgin örneğidir. Tüm dünya iklim değişikliğini önleyebilmek adına toplantılar ve zirveler düzenlemekte ama çabalar çoğu kere beklentileri karşılayamamaktadır. Bunun en temel sebebi olarak çevre sorunları ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalık düzeyinin düşüklüğüdür. Bu nedenle buna yönelik farkındalık düzeyinin yükselmesi çözüm adına bir umut olabilecektir. Ancak konuyla ilgili durum tespiti yapan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma tam da bu noktada üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalıklarını ortaya koymak ve karar alıcı otoritelere de bu konuda veri temin etmeyi amaçlamaktadır. Kesitsel tipte yapılan bu araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencilerinden (N:837), n:471 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Çalışmanın verileri anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Katılımcıların %45,6’sı kadın, %51,4’ü erkektir ve ortalama yaşı 20.7±1.65 (18-26)’dir. Öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutum puanların ortalaması 40.8±5.75 ve tutum puanları yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları ile iklim değişikliğine yönelik algıları arasında %99 güven aralığında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik görüşlerinin çoğunlukla pozitif bir eğilim gösterdiği ve iklim değişikliği algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının artmasının, iklim değişikliğine yönelik algılarını da arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-5962
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2147-5598
  • Sayfa Aralığı : 667-688
  • IO Kayıt No : 83732
  • Yayıncı : Bitlis Eren Üniversitesi