Merhaba Misafir

Sosyal hizmetler kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenlerin yaşam kalitesi: Ankara ili örneği

PDF

Bu çalışma 1988 yılında 3413 sayılı Kanun ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Ek 1 madde gereğince; haklarında korunma/bakım tedbir kararı alınmış olup, reşit oluncaya kadar kurumun vermiş olduğu hizmet modellerinden yararlananların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi veya memur statüsünde istihdam edilen bireylerin yaşam kalitelerinin ölçülmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılarak Ankara’da çalışan ve yaşayan 101 birey dahil edilmiştir. Araştırmada “Genel Bilgi Formu” ile “SF36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Korelasyon Analizi, T-testi, Mann Whitney Testi, Kruskal Wallis ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda yapılan korelasyon analizine göre, sosyal Fonksiyon ile Rol Güçl. (Emosyonel) arasında pozitif yönlü orta bir ilişki bulunduğu, Erkek ile kadın grupları arasında Fiziksel Fonksiyon; Rol Güçl. (Fiziksel); Ağrı; Vitalite (Enerji); Sosyal Fonksiyon ve Rol Güçl. (Emosyonel) ölçekleri ile açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadığı, 34 yaş ve altı ile 35 yaş ve üstü olan gruplar arasında ise Fiziksel Fonksiyon ölçeği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu, bireylerin kurum bakımından ayrıldığı dönemdeki eğitim durumu farklı olan gruplar arasında Rol Güçl. (Emosyonel), Genel Sağlık, Mental Sağlık ölçekleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut eğitim durumu farklı olan bireyler arasında Fiziksel Fonksiyon ve Genel Sağlık ölçeği açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 845-874
  • IO Kayıt No : 83721
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği