Merhaba Misafir

Şiddete ilişkin tutumlar ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Bu araştırma Velicer, Huckel ve Hansen (1989) tarafından geliştirilen ve Anderson, Benjamin, Wood ve Bonacci (2006) tarafından güncellenen Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı 6 fakültenin 40 bölümde öğrenim gören ve tabakalı rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen birinci ve ikinci sınıf toplam 516 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma ölçek uyarlama çalışması olduğu için öncelikli olarak dil geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için öncelikle Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış ve KMO .94 ve Barlett küresellik testi için ki-kare değeri ise 12760 (p< .001) olarak bulunmuştur. Açıklayıcı Faktör Analizi, 8 faktör için toplam varyansın %58.68’sini açıklarken, 5 faktör için toplam varyansın %51.5’ini açıklamıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) .937 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin iç tutarlılığının yüksek ve bu ölçeğe dayalı olarak verilecek kararların isabetli ve güvenirilir olduğu bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 196
  • Sayfa Aralığı : 821-844
  • IO Kayıt No : 83719
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği