Merhaba Misafir

Geleceğin sağlık profesyonellerinin uygulamadaki yaşadıkları risklerin kaygı düzeyine etkisi (Trabzon ili örneği)

PDF

Amaç: Bu araştırma Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin, uygulamaları esnasında maruz kaldıkları tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve bu tehlikelerin kaygı düzeylerine üzerine etkisini saptamak, bu risklerden etkilenme derecesini en az düzeye indirerek hemşirelik öğrencilerin kaygı düzeylerini azaltmak için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Eylül-Ekim 2017’ de araştırmanın yapıldığı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde uygulamalara daha çok katılmış 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler (110 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri; sosyo-demografik özellikler, çalışma ortamı kaynaklı risk ve tehlikeler algısı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin analizi frekans, t testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %20.2’si (22 kişi) erkek, %79.8’i (87 kişi) kadın olup yaş ortalamaları 21.8±1.85 (Min:19, Max:30)’tir. 3.sınıf öğrencilerin BAÖ puan ortalamaları (t=2.3, p=0.02), 4. sınıf öğrencilerin ise SÇGÖ puan ortalamaları (t=-2.2, p=0.02) daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin SÇGÖ ile BAÖ arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=-0.33, p=0.001). Sonuç: Bu araştırmada uygulama yapan 3. ve 4. sınıf öğrencilerin uygulama yaptıkları hastanede iş güvenliğinin sağlandığı ancak orta düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (UHPPD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17360/UHPPD.2018.3.3
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8215
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-2506
  • Sayfa Aralığı : 47-67
  • IO Kayıt No : 83664
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.