Merhaba Misafir

Öğrencilerin sosyal destek, sosyal fobi ve yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Amaç: Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin sosyal destek, sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 353 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin sosyal destek, sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Sosyodemografik Durum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, t testi, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin aile desteği cinsiyete göre değerlendirildiğinde; kız öğrencilerin aile desteği algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yalnızlık düzeyleri incelendiğinde erkek öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Algılanan sosyal destek düzeyi öğrenci giderlerinin karşılanma durumuna göre incelendiğinde; öğrenci giderlerini karşılamakta zorlanmayan ailelere sahip olan öğrencilerin, giderleri karşılamakta zorlanan ailelere sahip olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrenci giderlerini karşılamakta zorlanmayan ailelere sahip olan öğrencilerin yalnızlık algılarının giderleri karşılamakta zorlanan ailelere sahip olan öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yalnızlığın sosyal fobi üzerinde etkisinin ise anlamlı olduğu (p<0.00) belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonucunda sosyal destek ile bireyin sosyal fobi ve yalnızlık düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (UHPPD)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17360/UHPPD.2018.3.2
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-8215
  • Sayı : 13
  • eISSN : 2149-2506
  • Sayfa Aralığı : 29-46
  • IO Kayıt No : 83663
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.