Merhaba Misafir

Basketbol hakemlerinin pozitif psikolojik durumlarının ve temel psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Basketbol Federasyonunda görev yapan basketbol hakemlerin pozitif psikolojik durumlarının ve temel psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya 39’u kadın (29.49 ± 7.19 years) ve 214’ü erkek (28.53 ± 6.05) olmak üzere toplam 253 kişi katılmıştır. Araştırmada ölçüm araçları olarak, “Kısaltılmış Proaktif Kişilik Ölçeği” (Akın ve ark., 2011), “Öznel Zindelik Ölçeği” (Akın ve ark., 2012), “İyilik Hali Ölçeği” (Akın ve Fidan, 2012) “Öznel Mutluluk Ölçeği” (Akın, 2011) ve “Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği” (Kesici Üre ve ark., 2002) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ile Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde, hakemlerin proaktif kişilik, öznel zindelik, psikolojik iyi oluş ve öznel mutluluktan oluşan pozitif psikolojik durumlarının temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin tüm alt boyutlarıyla pozitif yönde anlamlı ilişkiler kurduğu tespit edilmiştir (p<05). Ayrıca hakemlerin yaşı ile temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin yeterlik (r: -160; p<0.05) ve ilişkili olma (r: -170: p<0.05) alt boyutlarıyla negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, hakemlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, pozitif psikolojik durumlarında da bir artışın olduğu tespit edilmiştir. Bu da, hakemlerin daha özerk, daha yeterli ve sosyal olarak daha fazla ilişkiler kurma ihtiyacı hissettikleri sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17363/SSTB.2018.29.11
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 2146-8508
  • Sayı : 29
  • eISSN : 2147-1711
  • Sayfa Aralığı : 33-48
  • IO Kayıt No : 83231
  • Yayıncı : Güven Plus Grup A.Ş.