Merhaba Misafir

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınav türü tercih nedenleri ile sınavlara hazırlanma şekillerinin öğrenmeleri hakkında görüşleri

PDF

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınav türü tercihleri ve nedenleri ile sınavlara hazırlanma şekillerinin öğrenmeleri üzerindeki etkisine yönelik görüş ve düşüncelerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde tasarlanmış betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcı grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde 3.sınıfta öğrenime devam eden 75 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu anket formu aracılığı ile toplanmış ve elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının en fazla çoktan seçmeli en az ise sunum değerlendirmesi ile değerlendirilmeyi tercih ettikleri, bu tercihlerinde ise sınavda başarılı olma arzusu ve sınav kaygısının etkili olduğu, adayların sınav türlerine göre farklı öğrenme yaklaşımları geliştirdikleri, tercih ettikleri sınav türlerinde genellikle yüzeysel öğrenme yaklaşımını kullandıkları, sınav öncesi sınav türlerine yönelik hazırlanma şekilleri baz alındığında, kalıcı öğrenme gerçekleştirdiğini düşündüğü sınav türleri arasında çelişkilerin ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca sınav türüne göre yüzeysel veya anlamlı öğrenmeler gerçekleştiren adaylar olduğu gibi sınav türünü dikkate almadan her zaman aynı öğrenme yaklaşımını kullanan öğretmen adaylarının da mevcut olduğu, adayların sınav öncesinde sınav türü hakkında bilgi sahibi olma durumunda sınav türüne göre çalışma şekilleri belirledikleri, kendilerini daha stressiz hissettikleri ve verimli bir çalışma gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada adayların sınav türü tercihleri ile kalıcı öğrenme gerçekleştirdikleri sınav türü farklılaşmaktadır. Yalnızca değerlendirme tercihlerinin dikkate alınarak ölçme-değerlendirme sürecinin tasarlanması yeterli görülmemektedir. Nitelikli bir ölçme-değerlendirme ve öğrenme süreci için sınav türü tercihleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler ortaya konulacak çalışmalar yapılmalıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 413-458
  • IO Kayıt No : 82266
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi