Merhaba Misafir

Öğrencilerin programlama başarılarının bilgisayarca-eleştirel düşünme ile problem çözme becerileri çerçevesinde incelenmesi

PDF

Alanyazına göre öğrencilerin programlama dersine dönük akademik başarılarının bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri tarafından yordanabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı meslek lisesi bilgisayar bölümü öğrencilerinin programlama dersi başarılarının bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri açısında incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Amasya ili merkezde yer alan meslek liselerinde öğrenim görmekte olan 248 Bilgisayar Bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri bilgisayarca düşünme becerisi ölçeği (∞=0,822), eleştirel düşünme ölçeği (∞=0,88) ve problem çözme ölçekleri (∞=0,88), demografik bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca “Paket Programlama” dersi birinci yazılı sınav sonuçları okul idaresinden alınarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, betimsel analiz, Independent Samples t Test (bağımsız örneklem t testi), One Way ANOVA (tek yönlü varyans analizi), korelasyon testi ve regresyon teknikleri kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda anlamlı çıkan değişkenlerde Scheffe testi, anlamsız çıkan değişkenlerde ise Games-Howell testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucuna göre, öğrencilerin bilgisayarca düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine ilişkin düzeylerinin genel ortalamasının orta düzeydedir. Öğrencilerin programlama dersi başarıları bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerileri tarafından anlamlı bir şekilde yordanırken, eleştirel düşünme becerisi tarafından anlamlı bir şekilde yordanmamaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin programlamaya dönük akademik başarılarını desteklemek amacıyla ders etkinlileri içerisinde bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklere de yer verilmesi önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 343-370
  • IO Kayıt No : 82264
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi